PHIL 600 Ph. D. Seminar (Doktora Semineri)
PHIL 601 Special Issues in Epistemology I (Bilgi Kuramında Özel Konular I):
Doğruluk, inanç, bilgi, kuşkuculuk (skeptisizm), haklı çıkarma, güvenilirlik ve tutunum (coherence) ile ilgili temel konular üzerine çalışmalar.
PHIL 602 Special Issues in Epistemology II (Bilgi Kuramında Özel Konular II):
Phil 601'in devamı.
PHIL 603 Special Issues in Philosophical Logic I (Felsefi Mantıkta Özel Konular I):
Kipler mantığı, içlem mantığı ve olanaklı dünyalar semantiğinin temel felsefe sorunlarına uygulanması.
PHIL 604 Prothesis Seminar (Tez öncesi Seminer):
PHIL 610 Issues in the History of Turkish-Islamic Philosophy (Türk-İslam Felsefesi'nde Konular):
Türk ve İslam felsefesinde sorunlar, bu sorunlara önemli filozofların getirdikleri çözümler.
PHIL 611 Studies in Ancient Philosophy: Knowledge and Value:
Antik çağ felsefesi; Sokratik dönem öncesinden Helenistik felsefeye yinelenen sorunların ele alınması; bilgi kuramı ve etik arasındaki ilişkiler; etik ve metafizik arasındaki ilişkiler; kişi ve devlet;Antik çağ felsefesi sorunlarının modern ve çağdaş düşünceyle ilgisi.
PHIL 612 Ethics and Political Philosophy in thr Enlightenment:
Onyedinci ve onsekizinci yüzyıl etik ve siyaset felsefesinin gelişimi ve kavrayışları;bir yöntembilim olarak şüpheci sorgulama ve eleştirel düşünce; değer ve hakikatin kaynağı olarak insan kavrayışı; bilgi ve bilginin etik-siyasi boyutu; Aydınlanma filozoflarının eserlerinde modern öznenin oluşumu
PHIL 621 Ontology and Philosophy of Mind I (Varlıkbilim ve Zihin Felsefesi I):
Varlıkbilim sorunlarının mantıkça çözümlenmesi ve zihin felsefesinin temel sorunları.
PHIL 622 Ontology and Philosophy of Mind II (Varlıkbilim ve Zihin Felsefesi II):
Phil 621'in devamı.
PHIL 623 Discourse Analysis of Philosophical Texts I (Felsefe Metinlerinde Söylem Çözümlemesi I):
Söylemin, konuşma edimlerinin mantıkça çözümlenmesi, deyiş mantığı
PHIL 624 Discourse Analysis of Philosophical Texts II (Felsefe Metinlerinde Söylem Çözümlemesi II):
Phil 623'ün devamı.
PHIL 627 Special Issues in Ontology I (Varlıkbilimde Özel Konular I):
Kipler mantığının ve olanaklı dünyalar semantiğinin varlıkbilimsel yönleri.
PHIL 628 Special Issues in Ontology II (Varlıkbilimde Özel Konular II):
Phil 627'nin devamı.
PHIL 630 Special Topics in History of Science (Bilim Tarihinde Özel Başlıklar):
Bilim tarihinde belli bir konu ya da belli bir bilim tarihçisinin yapıtları üzerine tartışmalar.
PHIL 631 Axiomatization of Scientific Theories (Bilimsel Kuramların Belitleştirilmesi):
Fizik kuramlarının ilksavlı dizge biçiminde incelenip mantıkça yeniden kurulması.
PHIL 632 Dynamics of Scientific Theories (Bilimsel Kuramların Dinamikleri):
Fizik kuramlarının evriminin mantıkça çözümlenmesi.
PHIL 633 Foundations of Logic I (Mantığın Temelleri I):
Mantık kuramlarının temelleri üzerine çalışmalar.
PHIL 634 Foundations of Logic II (Mantığın Temelleri II):
Phil 633'ün devamı. Ön koşul: Öğretim üyesinin öğrencinin dersi almasını uygun görmesi gerekir.
PHIL 635 Studies in Ethics (Etikte Çalışmalar):
Etik kavramları ve etik kuramları üzerine derinlemesine çalışmalar.
PHIL 636 Studies in Political Philosophy (Siyaset Felsefesinde Çalışmalar):
Siyaset felsefesinin temel sorunları üzerine çalışmalar.
PHIL 637 Studies in the Philosophy of Wittgenstein I (Wittgenstein'ın Felsefesinde Çalışmalar I):
Wittgenstein'ın geç dönem felsefesinde çalışmalar.
PHIL 638 Studies in the Philosophy of Wittgenstein II (Wittgenstein'ın Felsefesi üzerine Çalışmalar II):
Phil 637'nin devamı.
PHIL 640 Logical Foundations of Statistical Inference (İstatistiksel Çıkarımın Mantıkça Temelleri):
Mantıkça yorumlama, sıklık yorumu ve olasılık kalkülüsünün öznel yorumu. Tümevarım mantığı ve istatistiksel çıkarımın mantıksal yapısı: (a)Bayesçi yaklaşım ve karar mantığı, (b)olasılık yaklaşımı ve destek mantığı.
PHIL 643 Basic Issues in Philosophy (Felsefede Temel Konular):
Çağdaş felsefenin gelişimini etkilemiş temel bilgi kuramı ve varlıkbilim öğretileri üzerine yoğunlaşan tartışmalar.
PHIL 644 Current Problems in Philosophy (Felsefede Güncel Sorunlar):
Phil 643'ün devamı.
PHIL 647 Studies in the History of Philosophy I (Felsefe Tarihinde Çalışmalar I):
Temel felsefe metinlerin okunması, bu okuma sürecinde yol gösterilmesi: İncelenecek felsefe metinleri, her öğrencinin uzmanlaşmakta olduğu alan göz önüne alınarak çeşitli dönemlerden seçilmektedir.
PHIL 648 Studies in the History of Philosophy II (Felsefe Tarihinde Çalışmalar II):
Phil 647'nin devamı.
PHIL 650 Great Philosophers (Büyük Filozoflar):
Önemli bir filozofun başyapıtı üzerine yoğunlaşmış çalışmalar.
PHIL 651 Studies in Metaphilosophy (Metafelsefe Çalışmaları):
Felsefenin amacına, ele aldığı konuya ve ele alma yöntemlerine ilişkin temel sorunların irdelenmesi.
PHIL 652 Historiography and Metahistory of Science (Bilim Tarihyazımı ve Metatarihi):
Bilim tarihindeki felsefe görüşlerinin, yöntemlerin ve kaynakların incelenmesi; bu konuların günümüz araştırmacığıyla ilgisi.
PHIL 653 Theories of Scientific Method (Bilimsel Yöntem Kuramları):
İlkçağda ve Rönesans'ta matematiksel ve deneyci bilimlerin yöntemleri üzerine görüşler; Rönesans'tan bu yana bilimsel yöntem kuramları.
PHIL 654 Philosophy of Nature (Doğa Felsefesi):
Eski Yunan'ın evren tasarımı; Rönesans'ın doğa anlayışı; çağcıl doğa anlayışı.
PHIL 655 Research Problems in Philosophy of Science (Bilim Felsefesinde Araştırma Sorunları):
Bilim felsefesinin hali hazırdaki temel sorunlarının tanımlanması, incelenmesi.
Phil 711 Special Assignments in Philosophy I ():
Phil 712 Special Assignments in Philosophy II ():
PHIL 699 Ph. D. Dissertation (Doktora Tez Savunması):
PHIL 900-999 Special Topics (Özel Başlıklar):


Son Güncelleme:
12/03/2020 - 12:02